*תקנון אתר בטבט מוצרי אפייה


אתר בט בט מוצרי אפייה  (להלן - "האתר") מציע למשתמשים באינטרנט חנות וירטואלית לרכישת מוצרים (להלן - "השירותים").

  השימוש באתר, והשירותים המוצעים בו (להלן - "השימוש"),  כפופים ומותנים בהסכמת המשתמש לתנאי תקנון זה (להלן - "התקנון").  האחריות המלאה להכרת התנאים להלן והשימוש על פי תנאים אלו, חלה בכל עת על המשתמש בלבד. כל שימוש באתר וכל כניסה אליו, מעידים על הסכמת המשתמש לתנאי התקנון.

 האמור בתקנון זה בדבר רכישת מוצרים באמצעות האינטרנט, יחול בשינוים המתחייבים, גם על רכישה במסגרת תקשורת טלפונית.

 בתקנון זה יפורשו המונחים הבאים כמפורט להלן: 

"בית העסק" – בטבט עוגות מעוצבות ע.מ 039969464 

"משתמש" - כל אדם ו/או גורם מכל מין וסוג, אשר נכנס לאתר.

*קניין רוחני

  חלקים שונים מהמידע ומהתמונות באתר, מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין בית העסק לבין צדדים שלישיים ו/או מאפשרים בין היתר הפניה או קישור לאתרי אינטרנט אחרים (להלן "האתרים האחרים"). בית העסק אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוכנו של המידע המוצג באתרי האינטרנט האחרים. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי אין לבית העסק יכולת ו/או אפשרות לבחון את תוכנם של האתרים האחרים ו/או את המידע המופיע בהם. כל שימוש במידע המצוי באתרים האחרים יעשה על אחריותו של המשתמש בלבד והמשתמש מוותר על כל טענה כלפי בית העסק בעניין זה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או את התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת של בית העסק, מראש ובכתב ובהתאם לתנאי השימוש או ההרשאה של אותם צדדים שלישיים ו/או בעלי האתרים האחרים.

*אחריות מוגבלת

באתר מתפרסם מידע המוגש כשירות למשתמש בלבד, והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. בית העסק אינו אחראי לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו ואין בפרסום המידע כדי להקנות למשתמש זכות הסתמכות על המידע ללא בדיקתו באופן עצמאי וללא כל תלות בפרסום באתר.

המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שלמרות שבית העסק פועל על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, הרי שייתכנו ליקויים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.

 הצילומים הנם להמחשה בלבד מוסכם ומובהר, כי בית העסק ישתדל לעשות כמיטב יכולתו להציג בפני משתמשי האתר צילומים ונתונים מדויקים ככל האפשר לגבי המוצרים.


בית העסק אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.


*שימוש בכרטיס אשראי

 חיוב כרטיס האשראי של המשתמש ייעשה במידה והמוצר זמין במלאי. במידה והמוצר אינו זמין במלאי אך ההזמנה התאפשרה וכרטיס האשראי חויב, ישלח בית העסק הודעת ביטול הזמנה לדואר האלקטרוני שהזין המשתמש בעת ההזמנה ויבטל את החיוב. בית העסק אינו מתחייב לזמינות כל המוצרים במלאי.

האחריות למוצרים המוצעים לרכישה באתר הינה באחריותם המלאה של היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים.

המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת.

אדם בן 18 שנים ומעלה וכן תאגיד מאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל, המחזיקים כדין בכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי בישראל, רשאים לבצע רכישת מוצרים באתר.

 בשימוש בכרטיס האשראי מצהיר המשתמש כי כרטיס האשראי בו נעשה השימוש הינו בתוקף והוא מורשה עפ"י דין ועל פי תקנון זה ו/או הסכם עם מנפיק הכרטיס לבצע עסקאות כאמור באתר.

*תקנון משלוחים

אספקת המוצר תתבצע רק לאחר שהתשלום עבור אותו המוצר בוצע במלואו באמצעות כרטיס האשראי או בעברה בנקאית ביט/פייבוקס.

בית העסק ידאג לספק את המוצר שנרכש לכתובת שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה

 האחריות הבלעדית על המילוי התקין והמלא של הכתובת למשלוח, תחול על המשתמש.

המוצר יישלח באמצעות חברת שליחים שתקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של בית העסק ויגיע ליעדו בתוך 5 ימי עסקים מביצוע ההזמנה באתר. בית העסק לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם למוצר ו/או למשתמש כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של חברת הדיוור.

המשלוח לא יעלה על 20 ק"ג במידה וכן יחויב במשלוח נוסף .

היה והמשלוח לא הגיע ליעדו בתוך 7 ימי עסקים מעת ביצוע ההזמנה, יישלח משלוח נוסף ללא תשלום, בכפוף לזמינות המוצר במלאי באותה עת.

דמי המשלוח הכלולים במחיר ובאזורים מוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית או גיאוגרפית. בית העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות, עפ"י שיקול דעתו, מפעם לפעם, את האזורים בהם הוא מספק את מוצריו מבלי להודיע על כך מראש.

בית העסק לא יהיה אחראי לדחייה ו/או עיכוב ו/או אי אספקה הנובעים מכוח עליון או מגורמים אחרים אשר אינם בשליטתו של בית העסק לרבות שביתות, השבתות, עיכובים ע"י צדדים שלישיים וכד'.*מדיניות החזרים/ביטולים

מדיניות החזרים/ ביטול עסקה ביטול, רכישה והחזרת מוצרים שנרכשו באתר יעשו בהתאם להוראות חוק הצרכן התשמ"א- 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן "החוק").

 תוצאות הביטול:

 ביטול עסקה שלא מהטעמים המנויים לעיל - בית העסק יבטל את העסקה בתוך 14 יום מהודעת הביטול ובכפוף לקבלת המוצר חזרה במשרדי בית העסק באריזתו, במצב תקין ובתנאי שלא נעשה בו שום שימוש  - בכל מקרה של מזון או חומר גלם  המוצר יושב אך ורק באריזתו המקורית וללא פתיחת פס הבקרה.

המוצר ישיב למשתמש את מחיר התמורה בגין המוצר, בניכוי דמי ביטול בסך 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

זיכוי המשתמש ייעשה באותם תנאים בו נעשה החיוב בגין המוצר, באמצעות כרטיס האשראי, בכפוף להחזרת המוצר לבית העסק כשהוא שלם ותקין.

                                                   ********

 מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את בית העסק.

בית העסק שומר על זכותו לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומו באתר.

המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד בית העסק.

השימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בית העסק ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בגין כל נזק ישיר או עקיף ומכל סוג שהוא, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהוא בקשר עם השימוש באתר ובשירותים ו/או לכל מקרה בו לא התקבלה הזמנה במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת אשר מונעת את השתתפות המשתמש באתר.

החנות רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.


החנות רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. החנות רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.


המשתמש מסכים ומאשר כי קרא את כל האמור לעיל וכי עצם כניסתו לאתר מהווה הסכמה לכל האמור לעיל. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בית העסק ו/או מי מטעמו בנוגע לכך.